Jakuševac, Foto: M.K.Jakuševac, Foto: M.K.Iako je ponovna uporaba, uz prevenciju nastanka otpada, na prvom mjestu reda prvenstva u gospodarenju otpadom, za istu je novim Planom gospodarenja otpadom RH predviđeno tek 6.5 milijuna kuna za period do 2022.godine, upozoravaju iz Socijalne zadruge Humana Nova.

"Iako je ponovna uporaba, uz prevenciju nastanka otpada, na prvom mjestu reda prvenstva u gospodarenju otpadom, za istu je predviđeno tek 6.5 milijuna kuna za period do 2022.godine. Kako je prezentiranom novim planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, predviđena sredstva predstavljaju tek 0.11% od ukupno predviđenih 5.5 milijardi kuna", upozorava Socijalna zadruga Humana Nova.

Europske direktive nalažu kako zemlje članice prema potrebi trebaju poduzimati mjere kojima se promiče ponovna uporaba i priprema za ponovnu uporabu proizvoda, posebno potičući uspostavu i potporu mrežama za ponovnu uporabu primjenom ekonomskih instrumenata, kriterija za nabavu, kvantitativnih ciljeva ili drugih mjera. Prema publikaciji o potencijalima za otvaranje novih radnih mjesta u EU, koju je u rujnu 2015. godine objavila mreža RReuse, tradicionalni centri za ponovnu uporabu koji prikupljaju više različitih dobara prosječno stvaraju otprilike 70–80 radnih mjesta za svakih 1.000 tona ponovno uporabljenih proizvoda, ističu.

Humana Nova, kao pionir ponovne uporabe u Hrvatskoj, trenutno u svoja dva centra zapošljava 21 osobu (18 iz ranjivih skupina društva), te je plan u narednih šest mjeseci zaposliti još 15 osoba s invaliditetom. Također, očekuju se i investicije od dodatnih 400.000 kuna za otvaranje centra za ponovnu uporabu u Istri. "Sukladno tome, ponovnu uporabu valja promatrati kao ekonomski zamašnjak te je potrebno planirati značajnija sredstva za pokretanje ovakvih projekata na nacionalnoj razini", naglašavaju.

Humana Nova ističe i kako je u prošlom nacrtu plana predviđeno čak 100 milijuna kuna više za ove djelatnosti, te se nadaju "kako se radi o pogrešci u planiranju, te kako će usvojeni plan ipak uzeti u obzir važnost ovog segmenta gospodarenja otpadom".

<
Vezane vijesti