rijeke

HEP-Proizvodnja planira napraviti novu akumulaciju nizvodno od problematične hidroelektrane Lešće kako bi se „poboljšalo stanje okoliša“ i regulirali opasni vodeni valovi.

U zaštićenom krajobrazu čarobne rijeke Slunjčice u Karlovačkoj županiji moguća je izgradnja hidroelektrana. Izmjene prostornog plana ostavljaju mogućnost gradnje na lokacijama starih mlinica.